POMOC FINANSOWA NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW DLA UCZNIÓW

Nawigacja

Projekt 9.1.2 - Podnoszenie osiągnięc edukacyjnych - kl. 6 Projekt 9.1.2 - Indywidualizacja procesu nauczania - kl 1 - 3

Projekty Unijne

Projekt 9.1.2 - Podnoszenie osiągnięc edukacyjnych - kl. 6


 Uczniowie klas szóstych uczestniczą w trzech rodzajach zajęć w ramach projektu:

- zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego - p. I. Saja

- zajęcia wyrównawcze z matematyki - p. L. Cieslewicz

- zajęcia pozalekcyjne z przyrody - p. D. Janeczko.

- wsparcie pedagogiczne - 10 godz.

Zajęcia odbywają się:

- wtorek - j. niemiecki - godz. 13:40 - 15:20

- środa - przyroda - godz. 13:40 - 15:20

- czwartek - matematyka - godz. 13:40 - 15:20

Zajęcia ze wsparcia pedagogicznego mają na celu wzmocnić samoocenę uczniów oraz zwiększyć motywację do nauki. Zajęcia prowadzone są przez specjalistę z Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Nakle nad Notecią.   Odbyły się trzy dwugodzinne spotkania w ktoryczh uczestniczyli uczniowie klas szóstych.

Zajęcia ze wsparcia pedagogicznego.

 


 

 

 

PODNOSZENIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 9.1.2
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

Cele projektu są zgodne założeniami
„Strategii rozwoju edukacji województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2008 – 2013”

Opis problemu

Od 2000 r. wyniki egzaminu zewnętrznego szkół podstawowych, sprawdzianu w VI klasie plasują województwie kujawsko-pomorskim na ostatnim lub przedostatnim miejscu w kraju (raporty CKE i OKE  w Gdańsku z 2006, 2007, 2008)

Przyczyny niskich efektów sprawdzianu w VI kl. szkół podstawowych woj. kujawsko-pomorskiego /Wnioski z nadzoru pedagogicznego/:

 • brak motywacji do nauki
 • brak wiary we własne siły
 • brak możliwości wspierania dziecka przez rodzinę z uwagi na niski status wykształcenia matki lub ojca, patologię rodziny, niskie zarobki lub brak źródeł dochodu.

Badania prof. K. Konarzewskiego

 • wzmacnianie dziewcząt
 • motywowanie chłopców  do nauki

Badania prof. E. Filipiak (UKW, Bydgoszcz)
Dzieci uczą się niesystematycznie, nie czerpią radości z poznawania świata, są mało kreatywne, panicznie boją się sprawdzianów.

Cel ogólny projektu

Wzrost efektów kształcenia 7 tys. uczniów, wyrażający się podwyższeniem ocen szkolnych w stosunku do wcześniej otrzymywanych z matematyki, przyrody lub informatyki i j. obcego.

Cele szczegółowe projektu

 • tworzenie uczniom, u których zdiagnozowano trudności w uczeniu się matematyki, przyrody lub informatyki i j. Obcego, warunków do podwyższania ocen szkolnych, poprzez organizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych
 • wspieranie uczniów ofertą  dodatkowych zajęć pozalekcyjnych umożliwiającą rozwój ich potencjału intelektualnego i zainteresowań ukierunkowanych na kompetencje kluczowe (adekwatnie do zapisów w programach rozwojowych szkół)
 • zwiększanie zainteresowania dziewcząt przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi i informatyką ze szczególnym uwzględnieniem ich udziału w organizowanych zajęciach
 • rozwijanie  umiejętności społecznych uczniów koniecznych do funkcjonowania w grupie rówieśniczej oraz podnoszenie własnej samooceny i motywacji do nauki poprzez organizowanie  w szkołach zajęć z psychologiem
 • tworzenie warunków do rozwijania  nowatorskich oddziaływań edukacyjnych poprzez atrakcyjne metody nauczania i wychowania ujęte w programach rozwojowych szkół przeznaczonych dla klas V

Projekt został opracowany, aby umożliwić dyrektorom szkół organizację dla klas V dodatkowych, atrakcyjnych i nowatorskich  zajęć dydaktyczno-wyrównawczych  i pozalekcyjnych, które będą ujęte w programach rozwojowych na czas trwania projektu.

Grupa docelowa

Do projektu zakwalifikowanych zostanie 7 tys. uczniów klas V z 225 szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego:

 • którzy uzyskują niewystarczające wyniki w nauce /zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze/
 • którzy nie mają możliwości rozwoju zainteresowań /zajęcia pozalekcyjne/.

Kryteria doboru uczniów do projektu

 • najniższe i niskie wyniki w nauce
 • brak  możliwości rozwijania zainteresowań
  Dodatkowe:
 • niski status społeczny ucznia
 • niski poziom umiejętności społecznych ucznia
 • nieradzenie sobie z problemami
 • odrzucenie przez grupę rówieśniczą
 • brak motywacji do nauki

Lista beneficjenta końcowego powstaje w oparciu o decyzje dyrektora podjęte w uzgodnieniu z wychowawcą i pedagogiem.

Grupa docelowa

 • uczniowie klas V - wsparcie psychologiczne /maj-czerwiec 2010 r./
 • uczniowie klas VI /ta sama grupa/ od września 2010 r. do marca 2011r. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i pozalekcyjne oraz wsparcie psychologiczne

Rezultaty twarde projektu

 • 60% uczniów podniesie oceny w stosunku do wcześniej uzyskiwanych z matematyki, przyrody lub informatyki i języka obcego
 • 60% programów rozwojowych będzie zawierało nowatorskie elementy zwiększające skuteczność oddziaływań edukacyjnych

Rezultaty miękkie projektu

 • 70% uczennic zwiększy  zainteresowanie  przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi i informatyką
 • 60% uczennic podniesienie samoocenę
 • 60% chłopców  zwiększy motywację do nauki
 • 60% chłopców rozwinie zachowania społecznie akceptowane

Produkty

 • 225 szkół podstawowych weźmie udział w projekcie
 • 225 programów rozwojowych szkół
 • na stronie internetowej projektu zamieszczony będzie zestaw scenariuszy z nowatorskimi zajęciami do wykorzystania przez nauczycieli innych szkół (wartość dodana)
 • 40 950 zajęć z matematyki, przyrody lub informatyki i języka obcego
 • 2 250 h wsparcia psychologicznego
 • 18 spotkań instruktażowych (2x4h)  dla 225 koordynatorów projektu
 • dziennik elektroniczny do przekazywania bieżącej informacji o realizacji zadań projektowych w szkołach i monitorowania postępów projektu
 • narzędzia pomiaru rezultatów projektu
 • strona internetowa projektu.

Trwałość projektu

Zakłada się, że dodatkowe działania edukacyjne spowodują wzrost wyników egzaminu zewnętrznego  (sprawdzianu w VI  klasie) w 2011 roku.

Planowane działania

 • zarządzanie projektem, promocja projektu
 • organizacja spotkań instruktażowych dla szkolnych koordynatorów projektu
 • realizacja programów rozwojowych w szkołach /wsparcie psychologiczne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i pozalekcyjne/
 • monitorowanie i ewaluacja zadań realizowanych przez szkoły

Projektodawca

KP CEN w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 9, 52 349 31 50

Koordynator

Wiesława Tomasiak-Wyszyńska

Wiadomości

Kontakt

 • Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Paterku
  ul. Kcyńska 6a
  Paterek
  89-100 Nakło nad Notecią
 • Sekretariat - tel/fax (52) 386 08 94
  Dyrekcja - mgr Longina Kania (52) 386 30 92, (52) 386 08 94, (52) 386 08 91 (Wieszki),


Galeria zdjęć